начало | Състав | публикации | проекти | софтуер | контакти |  


Проекти

Научноизследователски проекти

 • ИКТ приложения за оптимизиране на управлението на производствените процеси чрез модели, алгоритми и методи за многокритериално вземане на решения (2017-2019)
 • Иновативни оптимизационни методи за вземане на решения (2014-2016)
 • Приложение на операционните изследвания за вземане на решения в инженерни системи. (2012-2013)
 • Разработване на оптимизационни модели за проектиране на ветро-енергийни паркове. (2011)
 • Разработване и изследване на модели и методи за оптимизация в инженерни системи. (2010)

Международни проекти

 • CEEPUS (CIII-BG-1103-01-1617) Моделиране, симулация и автоматизация на проектирането в инженерните науки и мениджмънта. (2016-2017)

Проекти, финансирани от Европейския социален фонд и РБългария – МОМН по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси”


Проекти, финансирани по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013

 • BG161PO003-1.1.06-0083: Научни изследвания за целите на разработка на софтуерен инструмент за генериране на ЕПГ (Ефективен план-график) чрез иновационен метод за многокритериална оптимизация при дискретно производство в рамките на малките и средни предприятия (2012-2015)
 • BG161PO003-1.1.06-0036: Унифицирана платформа за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти (2012-2015)

Приложни проекти

 • Изследване на възможностите за реализация производството на "АМСИ" АД на българския пазар. Договор с "АМСИ" АД (2016-2017)
 • Разработване на математически обоснована методика за двумерно оптимално разкрояване на листов материал. Договор с фирма Яво ООД (2016)
 • Разработване на информационни средства за популяризиране на дейността и постиженията на фирма ЕАД „РЕТЕЛ”. Договор с фирма ЕАД „РЕТЕЛ” (2015-2016)
 • Разработка на алгоритъм за модулна система за оптимално проектиране на дограма за саниране на панелни блокове. Договор с „Сергей Петров Л. П. – ООД (2014)
 • Проучване прилагането на оптимизационни методи за разработване на мрежи за кабелна телевизия и Интернет в малки селищни системи. Договор с фирма ЕАД „РЕТЕЛ” (2012-2013)
 • Изследване на възможностите за създаване на модулна система за оптимално проектиране на дограма за саниране на панелни блокове. Договор с „Сергей Петров Л. П. – ООД (2012-2013)
 • Унифицирана платформа за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти, Договор № BG161PO003-1.1.06-0036-C0001 от 7.12.2012 г. (2012-2015)
 • Научни изследвания за целите на разработка на софтуерен инструмент за генериране на ЕПГ (Ефективен план-график) чрез иновационен метод за многокритериална оптимизация при дискретно производство в рамките на малките и средни предприятия, Договор № BG161PO003-1.1.06-0083 (2012-2015)
 • Прозводствени разписания и управление на запаси в МСП, Договор ИФ-02072/28.12.2007 г. с ИАНМСП и “АЛОЕ” (2007-2009).
 • Иновационни информационни технологии при проектиране на енергийни полета на витлови генератори, № ИФ-00-04-163-1/28.12.2007, съвместно с “Фриймейзанри” ЕООД, с ИАНМСП. (2007-2009)
 • Разработка на Интернет Web-портал на Главна редакция на педагогическите издания – МОН, Договор с Главна редакция на педагогическите издания – МОН, (2007)
 • Оптимално планиране на производството на детайли и възли за металорежещи машини с ЦПУ, Договор No МСП 201 с Министерството на Образованието и Науката и фирма РАИС – ООД, гр. Пазарджик, (2006-2007)

Актуализация: Януари 2017